Všeobecné obchodní podmínky pro online objednávky v restauraci Portfolio

Poskytovatel služby:
Společnost WELHAM a.s.,
Se sídlem Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1,
IČ: 27079601,
Společnost zapsaní v OR vedeném MS v Praze, oddíl, B, vložka 8559
(dále jen poskytovatel)

I.
Úvodní ujednání

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP) upravují práva a povinnosti poskytovatele a třetích osob – zákazníků, kteří si u poskytovatele objednají prostřednictvím internetu dále popsané služby. Odesláním objednávky vytvořené na webových stránkách www.portfolio-restaurant.cz (dále též jen Webové stránky) vyjadřuje třetí osoba souhlas s obsahem těchto VOP. 

II.
Poskytované služby

1.    Poskytovatel, jakožto provozovatel restaurace Portfolio, umístěné na adrese Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 (dále jen Portfolio), nabízí zákazníkům v souladu s těmito VOP následující služby, které jsou službami dle ust. § 1840 písm. g) občanského zákoníku (tedy prodej potravin, nápojů či jiného zboží běžné spotřeby):

  • Příprava a prodej pokrmů z rozvozového menu Portfolia umístěného na Webových stránkách, a to v provedení „s sebou“, tedy pokrmy zabalené k přepravě a určené ke konzumaci mimo restauraci Portfolio. Aktuální jídelní lístek obsahující také gramáž, seznam alergenů a další právními předpisy vyžadované informace je k dispozici na Webových stránkách,
  • prodej nápojů nabízených v rozvozové menu umístěném na Webových stránkách,
  • služba přeprava objednaných produktů z Portfolia na zákazníkem udanou adresu. Dostupnost a cena přepravy bude zákazníkovi sdělena vždy v rámci vytváření internetové objednávky.

2.    Případné další služby lze objednat u Poskytovatele jen jsou-li nabízeny na Webových stránkách jako služby, které lze objednat prostřednictvím internetu.

 

III.
Uzavření objednávky

1.    Objednávku si vytváří zákazník sám na Webových stránkách, a to prostřednictvím objednávkového formuláře na nich umístěných. Zákazník je oprávněn vybírat pouze služby, které lze dle informací uvedených na Webových stránkách objednat u poskytovatele prostřednictvím internetu.  
2.    Odeslání objednávky učiněné v rámci objednávkového formuláře umístěného na Webových stránkách činí zákazník poskytovateli nabídku na uzavření smlouvy o dodání objednaných služeb. K uzavření vlastní smlouvy o dodání těchto služeb dochází v okamžiku, kdy bude zákazníkovi odesláno na jím udaný email potvrzení objednávky ze strany poskytovatele.
3.    Odesláním objednávky souhlasí zákazník také s cenami objednaných služeb, a to ve výši uvedené v objednávce. Všechny ceny jsou uváděny jako konečné a zahrnují i DPH v aktuální výši.

 

IV.
Práva a povinnosti stran
, práva z vadného plnění

1.    K odeslání objednávky je oprávněn pouze zákazník, který je plně svéprávný, popřípadě zastoupený zákonným zmocněncem (zejména z důvodu věku) či řádně ustanoveným opatrovníkem. Prodej jakýchkoliv alkoholických nápojů je možný pouze osobám starším 18 let s tím, že při převzetí takových nápojů jsou zákazníci povinni prokázat překročené 18. roku věku platným osobním dokladem totožnosti. 
2.    Zákazník je povinen uvádět do objednávky správné a pravdivé údaje a předcházet vzniku škod. Zejména pak je povinen uvádět v případě požadavku na využití služby dopravy správnou a úplnou adresu místa, na které si hodlá nechat dopravit zakoupené produkty.
3.    Zákazník, který je současně spotřebitelem, je oprávněn využívat veškerá práva na ochranu spotřebitele přiznaná mu právním řádem ČR. Zejména pak je oprávněn uplatňovat svá práva z vadného plnění dle ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i požívat ochranu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Současně však bere takový zákazník na vědomí, že dle ust. § 1840 písm. g) občanského zákoníku se na služby a produkty prodávané poskytovatelem dle těchto VOP, nevztahuje ust. § 1820 a násl. Občanského zákoníku, a to ani právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od uzavření objednávky.
4.    Zákazník, který je současně spotřebitelem bere také na vědomí, že pro případné mimosoudní řešení sporů se může obrátit i na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz).

5.    Veškeré reklamace se uplatňují u poskytovatele, a to elektronicky na adresu: info@portfolio-restaurant.cz Portfolio přijetí reklamace elektronickou formou zákazníkovi potvrdí.
6.    Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat předávané zboží a zjevné vady je povinen reklamovat ihned.  Převzít dodané zboží je zákazník povinen pouze pokud se v podstatných částech neodchyluje od objednávky.
7.    Veškeré potraviny a nápoje dodávané ze strany Portfolia dle těchto VOP jsou určeny k okamžité spotřebě a není je možné po dodání skladovat. Výjimku tvoří
  (i)    vakuově balené potraviny v syrovém či uvařeném stavu, popřípadě vakuově balené potraviny a potravinové doplňky určené pro grilování, které mají trvanlivost uvedenou na obalu (maximálně 3 kalendářní dny od převzetí). Pro tuto dobu trvanlivosti se užijí ustanovení o záruce s tím, že podmínkou zachování jejich bezvadnosti je také správné skladování. Popis tohoto skladování je uveden na vakuovém obalu (nutnost dodržení maximální teploty skladování + skladování v temném prostoru). Po rozbalení je třeba potraviny okamžitě spotřebovat, a dále   
  (ii)    alkoholické nápoje (víno) dodávané v originálně uzavřené láhvi výrobce. Všechny tyto nápoje je třeba správným způsobem skladovat a po otevření ihned spotřebovat. Jejich skladování musí probíhat výhradně v originálně výrobcem uzavřené láhvi, v temném prostředí a teplotě do 18 stupňů celsia.
8.    Bude-li předmětem objednávky vakuově balené maso či ryby určené pro grilování nebo pečivo připravené Portfoliem, může se deklarovaná hmotnost objednaných potravin lišit o +/- 10% od hodnoty uvedené na Webových stránkách.
9.    V případě vad dodaného zboží má zákazník nároky definované občanským zákoníkem (viz výše ujednání odst. 3 tohoto článku) s tím, že volba mezi zákonem přiznanými nároky náleží zákazníkovi. Od jednou provedené volby se však již není možné bez souhlasu Portfolia odchýlit. Veškeré vady musí být uplatněny v záruční době, u dodaných potravin a pokrmů ihned při jejich převzetí.   
10.    V případě reklamace zajistí Portfolio odvoz reklamovaného zboží zpět, posouzení reklamované vady a vyrozumění zákazníka o výsledku reklamačního řízení a způsobu vyřešení reklamace v zákonné lhůtě. V případě oprávněné reklamace nese veškeré náklady s ní spojené Portfolio, bude-li reklamace neoprávněná, je zákazník povinen všechny tyto náklady uhradit. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.   
11.    Poskytovatel je povinen při uzavření smlouvy dodržet sjednané parametry, tedy zejména poskytnout zákazníkovi jím objednané zboží a služby, a to v množství, kvalitě a době určené v objednávce a rozvozovém menu poskytovatele. U služby přeprava je doba určená pro doručení objednaných služeb a zboží orientační a může se od skutečného termínu dodání lišit v návaznosti na dopravní situaci a kapacitní možnosti poskytovatele, maximálně však o 180 minut oproti době uvedené v objednávce.

 

 

V.
Cena a způsob její úhrady

1.    Veškeré ceny služeb a zboží dodávaných poskytovatelem dle těchto VOP budou uvedeny jako konečné v objednávce. Ceny zahrnují také DPH v aktuální výši.
2.    Způsob úhrady ceny je sjednán následovně:

  • Cena bude uhrazena platební kartou zákazníka s tím, že platba budce realizována prostřednictvím platební brány na Webových stránkách. Cena splatná nejpozději při odeslání objednávky.

3.    ;V případě prodlení s úhradou sjednané ceny je poskytovatel oprávněn vyžadovat po zákazníkovi také úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

 

VI.
Závěrečná ujednání

1.    Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 14.4.2020
2.    Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé dílčí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem za situace specifikované v čl. I těchto VOP.
3.    Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá v souladu s pravidly popsanými na Webových stránkách v sekci: GDPR.
4.    Práva a povinnosti stran se řídí těmito VOP, smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem a zákazníkem a právním řádem ČR. Veškeré případné spory související s těmito VOP budou rozhodovat soudy ČR, dle procesních pravidel platných a účinných v ČR, a to bez ohledu na státní příslušnost zákazníka.

V Praze dne  13.4.2020.

0